view · edit · sidebar · upload · print · history

5.Hrz

Als Tirkter gst er sych ja als Voorkmpfer fur t'Mousyk. Droum lyt's em draa, syne Mousiker es Voorbild z'sy. Daa passti stndigs Nurgle schlcht dezou. Syn Sprouch isch: "Ych schaffe daa fur t'Sach. Ych htt daas nmli neud neuhtig; ych ha ggnoug Glt." Ound natuurli probirt er syni Mitarbiter mit andere Voorbilder z'motivire. Er cha ja soo scheuhn schwrme. Sr vill m Mu macht em, eupper tirkt loobe. Fuurcht er, souscht minid t'Luut, r sig ja zfriden ound es ging aw mit wniger Ouhfwand? Wott er neud als Schmichler glte? tnkt er ifach neud draa ? oder isch er ni zfride? Soo fruhgt me sych im Lrerzimer ound isch verstimmt. Es Byspyl: Daa git er sych ali Mu, aaggsni Dozntinen ous em Oussland anezholen als Gglgehit fur bgabteri Schuler, emaal vo soo eupperem spzjli Tip cheunen uberchoo. Nach ere Voortraagsubig gaat er mit de btrffende Lreri en Kafi go n ound rumt dren ire bgabtisch Schuler, wo t'Lreri slpverstndtlich aw zoum erwnte Gascht gschickt ht. Er verfallt i sys bgischteret Schwrmen uber di freumd Dozntin: "D Schuler ht hut e ryffi Lischtig ziget. Ych mou nou stouhne, wi vill di Daamen i dne paar inzelstounde hrepbraacht ht. Es loont si wurkli, das ych fur eusi Schuler drig Mischter anehole." I sym Yfer vergisst er ganz di grooss Arbet vo syner igene Lreri, wo ja es Smschter lang mit Bgischterig d Schuler ggfurderet ound syni Fortschritt uberwacht ht, Fortschritt, wo natuurli neud blos ous in, zwoo Stounden ouse mugli sind. Sy gaat verstimmt hi im Ggfuul, si wrdi neud gschtzt, si hig k Schangsse, ound mint, das iri Qualitte neud anerchnnt wrdid; ound si verluurt fur lngeri Zyt p'Freud ar Arbet. r slber mrkt nuut, ound drig Foopa passired em imer euppe wider, ound ouf di Aart sind aw vili vo sym Tym wnig ouhfgglit, friwilig en xtra Ouhfgaab z'ubern. T'Zmenarbet wirt musam, es isch wi Sand im Gtryb, oder wi chlbrigs Haarz bim versaage vo me Trmel. Daas isch em neud glych, ound er ragirt drouhf. Wnn euppis neud rcht wott, so gryffed t'Luut grn zou dm Mittel. wo si draa gwont sind. Im Fall vom Wolfgang Abderhalde hisst daas Mittel: "sych aastrnge, sych Mu g, flyssig sy." J wniger das er zfriden isch, dschto m strngt er sych aa ound dschto m verspannt er sych ound verhaschplet er sych; ound dwg chounnt's zou Fler, wo wider m Arbet mached. Also strngt er si na m aa, ound j m er sych Mu git, dschto m erwaartet er aw vo syne Mitarbiterinen ound Mitarbiter 's Glych, ound isch enttuuscht, wnn er neud de glych Ysatz aatrifft, won r slber lischtet, neud di glych Bgischterig fur t'Mousyk, ound mrkt neud, win r slber dre Bgischterig im Wg staat. Offe gstande, es macht en hssig. Di ouhfggwckti Lseri ht scho lang ggmrkt: is git's ander, ound ales gaat ouf 's glych ouse.

Em Hr Tirkter Abderhalde cheumed so gspssigi Treum voor. Er stt dringend mit em Awto apfaare ound git Vollgaas im Lrlawff, oder er stmmt sych gg e Wand, wo wott zmegghje, ound nimer chounnt em z'Hulff. Am Morge mag er chouhm zoum Btt ouhs ound brouhcht lang, bis er so richtig wach wirt. Aw syn Kurper ragirt ouf di stndig Aaspanig. Imer euppe wider gspuurt er es Stchen im linggen Aarm. Er rybt sich e Salbi y, ound i de Frje gaat er mit de Fraw an en Badstrand z'Tounsje. Wret sy 's ggnuusst, wnn si ifach ounder em Souneschirm ouf em Sand lyt ound ap ound zou sych im Wasser gaat go apchule, wirts ihmm langwylig, ound er gaat go suhrffe. Daas git Appetyt, ound a de Hotltafle laat er kn Gang ouss ound de Tourscht leuscht er mit schwrem Wy. Nach de Frje plaaget en sys Stchen am linggen Aarm wyter, ound won em p'Fraw nrgisch zourdt, nimmt er sych schlissli doch Zyt ound gaat zou me Reumatoloog. D, en Maa im bschten Alter mit de gschmidige Bwgige vo me Lichtatlt, laat sych di Schmrzen xakt bschrybe, fruhget souscht neud vill, oundersoucht em g'Glnk ound g'Glider, findt nuut oussert eme heuhche Bloutdrouck, verschrybt inewg e Salbi zoum yryben ound wo di nuut nutzt, e Massaasch. Won ounder dre t'Schmrze sogaar na rger wrded, schuttlet de Spzjalischt de Chopf ound uberwyst de Pazjnt zoum Kardjoloog. D list der Uberwysigspricht, fruhget neud vill, sondern oundersoucht 's Hrz, zapft Blout ap ound laat de Hr Tirkter Ouryn sammle. Drouhf laat er p'Praxishulff choo, di reungget de Brouschtchorb, chlbt Kaabel ouf p'Brouscht ound laat de Pazjnt Vlofaare. Am Schlouss verschrybt de Kardjoloog es Mittel zoum de Bloutdrouck snken ound Chapsle gg t'Schmrzen ouf de Brouscht. Dnn nimmt er sych es Bitzli Zyt fur syn Pazjnt ound sit, er sl ouhfpasse wg em Hrz ound de Houhsaarzt chm en Pricht uber. De Wolfgang ht na kne, laat sych inen empflen ound gst d Tokter zoum rschte Maal. Am Tlifoon hts gghisse, am Namittaag cheun er ap de Halbe Zwje choo, wn er wll. Mischtens brouhchi me neud lang z'waarte. Taatschlich isch aber 's Waartzimer voll vo nametlich ltere Luut, ound de Mousiker wirt emen ounggwonte Konzrt ouhsgstzt ous huschtle, houschte, nuusse, Nase boutzen ound Ggschwtz in aler Louhtstrchi vo zwoone schwrheuhrigen alte Frawe, won i men ggen iri Lyden ound allwg iri Naachberschaft verhandled. De Tokter erschynt in ounrgelmuhssigen Apstnd ounder de Turen ound rufft eupper ouse, langsam sind imer wniger vo dne Luut im Zimer, wo scho daa gsy sind, won euse Pazjnt inechoo isch, nou di zwoo alte Tante schwtzed ounentwgt in irem gge. Es cheumed aw imer neuji Houschti, Huschtli ound Nuussi ine, sodas di Symfony zwaar i verschidene Toonaarten aber m oder wniger imer Mzzoforte mit gglgetliche Fortissimi teuhnt. De Mousigschoultirkter findt, jtz chm igetlich r draa, louget ouf syni Ouhr ound verschrickt uber di lang ounfriwilig vertreudleti Zyt ound isch paff, wo de Tokter en chrftige jounge Maa ouhfrufft, wo doch rscht grad choo isch ound mit syne roote Bagge gsound ouhsgst. Jtz langet's, g'Gdould isch ggrissen ound er gaat zoum Waartzimer ouhs. Im Gang gst er e Fraw i Wyss, wo wott verbyrne. Er hbet si ouhf ound rklamirt, jtz waarti r scho soo lang ound wr igetlich a de Rje, r htt ubrigens na anders z'tou. Sy probirt en z'brouge, es sig halt en Nootfall dezwusche choo, sy mus be zou dm go hlffe, es cheuni sicher nume lang gaa, jnou, so turff er jtz halt daa im Gang waarten ound sll si jtz aber gaa laa, souscht gung 's nou lnger ound verschwounden isch si hinder ere Ture. Also blybt er im Gang staa, en Stoul hts e kne, dnn lawfft er ouhf ound ap. Natuurli gaat's jtz en wigkit, nou schynt de Ziger vo syner Ouhr staa z'blybe. ntli chounnt d joung Maa zou dre Turen ouse, wo di Aarzthulff, oder was si isch, voranen inen isch. D gst kn Bitz anderscht ouhs, neud emaal en Verband oder es Pflaschter gst me, ound er lawfft ganz normal zoum Ouhsgang ouhs. En gspssige Nootfall. Dnn gaat 's Waarte wyter, bis de Tokter erschynt ound fruhget, was r daa machi. De Hr Tirkter wott scho rklamire, daa sit de Tokter neud oufrundtli: "Cheumed Si is Sprchzimer" ound furt en in en Rouhm, wo mit farbige Tabten ound Bilder a de Wand nli win es Wonzimer oder en Salong ouhsgst, blos das i de Mitti en groosse Korpouss staat mit drouff ere Schrybmaschine, es paar Bygine Papyr, es paar Brifhalter. Denbe steund es paar farbigi, allwg vo Chinderhand ggmaaleti Truckli ound souscht na Zuug ooni ersichtlichi Oornig. Ouf der inte Syte vom Korpouss staat en bqume Sssel fur de Pazjnt, ouf der andere nimmt ouf me Rdlistoul de Tokter platz. D, en ltere Maa mit wysse Haar ound eme lngliche Gsicht mit tuuffe Falte, wo cheunnted vom vile Tnke choo ound rnscht ound Intrssen ouhstroucked, rdt jtz mit ere frundtlichen ound e chli mude Stimm. Hawptschli wott er vom Pazjnt wusse, wi's em gaat, win er sych fuult, dnn aw, was er macht, wi's dt zugaat, ound macht slber Bmrkige, wo ziged, das er verstaat, was der ander sit: "Ahaa, Sy lited soo vill Mousiker, isch daas neud mngmaal win i me Binehouhs?" ound "mou me daa neud euppedi ouhfpasse win en Hftlimacher, das me nimer verteubt?" Am Schlouss rdt em de Tokter rnscht aber verstndtnisvoll zou, er wussi, wi schwirig daas sig, ounder dnen Oumstnde sych schoone, ound doch geung 's halt jtz wurklich oum g'Gsoundhit. Er erchlrt, ouf waas de Hr Abderhalde mus achte, bi waas fur Sumptoome das er mus sofort prichten ound verbychoo, ound handlet mit em en nuhchschte Trmyn fur e Kontrolen ouhs. Nach dre Sprchstound chounnt sych de Pazjnt gout ouhfghobe voor bi sym Houhsaarzt, ound fascht schmt er sych uber syni Oungdould, bis er draa choo isch.

inewg ht de Tirkter Abderhalde mit ale dne Teukter en Houhffe Zyt versouhmt, ound dewret isch halt mngs schiff ggange. 'S Parlamnt ht t'Soupvnzjon ggchurzt, en Lrer ht gchunnt, en andere rklamirt wil em de Rouhm neud passt, en Orgle htt scho lang sle rvidirt wrde, ound de Tirkter stt zou Sponsoore go fur Glt wible, stt en neuje Lrer aastle, em Orgelspzjalischt der Ouhftraag g ound uberhawpt fur ales louge. Scho bald mous er wider es Rzpt fur die Chapsle haa, er mus be bim lysischte Schmrz ini n, ht em de Tokter ygschrfft. D schickt en grad zoum Kardjoloog ound d litet es kaag ap ound empfillt em dringend, er mus en Gang abeschalte. imaal chounnt de Momnt, won en hftige Schmrz ouf de lingge Brouschtsyten ound im linggen Aarm aw nach es paar Chapslen ifach neud wott hure; de Wolfgang mous erbrche, fuult sych mys, nimmt en Taxi, ound lawfft na z'Fouss i p'Praxis vom Houhsaarzt. D schickt en aber pr Sanitt ist Spitaal. Zw nrgischi Manen i Wyss trged en is Chrankenawto, glych win er rklamirt, er sig na gout z'Fouss, dnn lgged s' en ouf en Schragen ound wickled e Wouletchi oum en oume, so das er sych chouhm m cha rode. ine hockt nbem ap, wicklet em e Manschtten oum in Oberaarm, poumpet di ouhf, daas git es gspssigs, neud emaal ounaaggnms Ggfuul, ound lost a sym Aarm. Der ander gaat a 's Stuur ound raast ap wi p'Fuurwr mit Blawlicht ound Maartynshorn dour t'Stadt zoum Nootfallygang vom Spitaal. Dt gaat's Schlgel Wgge. Me trit en ouf en andere Schrage, ine mit Rdli, ound faart mit em dour langi Gng zou me Lift ound wider dour langi Gng in es Zimer. Dt bgrussed en zwoo Daamen i Wyss, routinirt zind 's en fudlibloutt ap ound zind em es Nachthmp aa, chouhm moun er si slber rode. Daas lynige Hmp isch vornen ound hine off. Scho schluussed en di zwoo a ne Maschinen aa, es kaag, daas knnt er ja scho. Neud lang, staat scho en jougedliche Hrr i Wyss vor em, stllt sych als Tagesaarzt Tokter Syz voor, louget en Papyrstriffen aa ound nimmt ous em Mantelsack es Tlifoon: "Syz, wg der Ouhfnaam. Ych loug 's fur en Hinderwand aa. Sl em scho sprutze? Drouhf trullt er si zoum Weulfli (d chounnt si voor hulfloos win en chlyne Boub): "Hr Abderhalde, der Oberaarzt chounnt grad cho louge.". Zrscht chounnt zwaar na e Daamen i Wyss: "Gruzi Hr Abderhalde. Ych bi p'Pflgfachfraw Schuumer, Sy cheumed zou myr ouf's C 5". Dnn: Nou en chlyne Stich" trouckt si em es Schluuchli i di wich Stll am llbogen ound macht 's mit Hftpflaschter aa. Brits staat nmlich e Mtallstange nbem Schrage, won e ticki Flsche draa hanget mit dm Schluuchli i sym Aarm. Aber naadisnaa ubernimmt e Mudi de Wolfgang, ound nou na ountuutli mrkt er, was oum en oume passirt.

view · edit · sidebar · upload · print · history
Page last modified on 07.02.2011 17:11 Uhr